Tra cứu văn bản

966 kết quả chứa từ khóa: 04/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2022

Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn:
- Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Kế hoạch: Số 105/KH-UBND ngày 07/10/2020 về thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, số 110/KH-UBND ngày 27/10/2020 về phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Bình và số 20/KH-UBND ngày 22/01/2021 về Phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa, lũ, bão, úng ngập, thiên tai năm 2021; xây dựng kế hoạch, phương án, nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; xác định phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; lồng ghép vào nội dung các đề án, dự án và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2020

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp hình hình, kết quả thực hiện; những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải quyết, báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.
Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Thành ủy;

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các Sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện, định kỳ đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại các phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 6, tháng 9 và tháng 12 năm 2019./.

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

-------
Số: 04/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
05

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Thành phố trong năm 2019


- Giải quyết, tháo gỡ vướng mắc của các dự án đã được giao triển khai thực hiện liên quan đến Quy hoạch, cập nhật bổ sung các dự án mạng, nguồn đang triển khai thực hiện theo chủ trương đầu tư đã được UBND Thành phố chấp thuận vào Điều chỉnh quy hoạch cấp nước.
b. Sở Tài chính:
- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan rà soát Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 và Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013 của UBND Thành phố; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Nội, hỗ trợ tiêu thụ tại khu vực các xã ngoại thành; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện phương án huy động người dân đóng góp chi phí lắp đặt đồng hồ và khấu trừ vào tiền nước sử dụng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
06

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thủ trưởng các Sở, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
a) Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 22/2013/CT-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp ngăn chặn cháy lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2017 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố.

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
07

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh

Để khắc phục những tồn tại, bất cập liên quan đến quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước về việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, phân phối mũ bảo hiểm; nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với người lớn tối thiểu là 95%, đối với trẻ em tối thiểu là 80% vào năm 2020; hoàn thiện quy chuẩn về mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy theo hướng nâng cao hệ số bảo vệ an toàn cho người sử dụng; đồng thời, thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội đoàn thể, trường học và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

Lĩnh vực: Chính sách, Giao thông Tải về
08

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

-------
Số: 04/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017

Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị và tiến độ điều tra về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Cục Thống kê) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- BCĐ TĐT Trung ương;

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại trên động vật

Yêu cầu các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT; để b/c
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; để b/c
- CT, các PCT UBND tỉnh;

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
11

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý điều hành thực hiện giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường

- TVTU; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Cuộc vận động NVNƯTDHVN;
- BCĐ 389/TTH;

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
12

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác kiểm tra thực hiện Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2010 và những năm tiếp thep

Cơ quan đăng ký kinh doanh:
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện, Thị xã khi xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể kinh doanh vật liệu xây dựng rời dễ rơi vãi, bụi bẩn, ô nhiễm môi trường (cát, đá, sỏi, vôi, xi măng rời, bê tông tươi,…) phải căn cứ theo quy hoạch mạng lưới kinh doanh vật liệu xây dựng - Phụ lục tại Quyết định số 123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 và các quy định có liên quan khác của UBND Thành phố.

Lĩnh vực: Xây dựng, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
14

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai tháng cao điểm toàn tỉnh ra quân giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác quyết toán vốn đầu tư công năm 2022

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
17

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Chỉ thị 04/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2021

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về