Tra cứu văn bản

983 kết quả chứa từ khóa: 03/CT-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Chỉ thị 03/2015/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
42

Chỉ thị 03/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
43

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường vận động hiến máu tình nguyện năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
44

Chỉ thị 03/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
45

Chỉ thị 13/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân công trách nhiệm quản lý hoạt động của các doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
46

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Thương mại-Quảng cáo Tải về
47

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Bình Phước

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
48

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân nhân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 15/06/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
49

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
50

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định 48/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
51

Quyết định 03/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung một số nội dung vào Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định 16/2021/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
52

Chỉ thị 14/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục tổ chức thực hiện 6 Chương trình đột phá thực hiện Kết luận 187-KL/TU ngày 29/03/2014 của Thành Ủy tại Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
53

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
54

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
55

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc ban hành Quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, tạm ứng, thanh quyết toán và quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
56
57

Quyết định 03/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Chính sách Tải về
58

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
59

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
60

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về