Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

1.180 kết quả chứa từ khóa: 02/2018/QĐ-KTNN
01

Quyết định 02/2018/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 26/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2018

02

Nghị định 02/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 04/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

03

Thông tư 02/2018/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về

Ban hành: 05/11/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

04

Thông tư 02/2018/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên

Lĩnh vực: Hình sự Tải về

Ban hành: 21/09/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

05

Thông tư 02/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 29/06/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

06

Thông tư 02/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chế độ báo cáo thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao; mẫu văn bản trong hoạt động cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ, đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 15/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

07

Thông tư 02/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định 38/2016/-TTg ngày 14/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Lĩnh vực: Đầu tư; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 14/05/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

08

Thông tư 02/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định Định mức kinh tế - kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về

Ban hành: 27/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2018

09

Thông tư 02/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA - Phần truy nhập vô tuyến"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 13/04/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2018

10

Thông tư 02/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết Danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về

Ban hành: 27/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

11

Thông tư 02/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động hòa giải thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo; Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 26/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2018

12

Thông tư 02/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-NHNN ngày 19/08/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về

Ban hành: 12/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2018

13

Thông tư 02/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về

Ban hành: 06/02/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

14

Thông tư 02/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư 02/2006/TT-BTS, Thông tư 62/2008/TT-BNN và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 31/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

15

Thông tư 02/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về

Ban hành: 26/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

16

Thông tư 02/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về

Ban hành: 22/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2018

17

Thông tư 02/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Karate

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về

Ban hành: 19/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2018

18

Thông tư 02/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Lĩnh vực: Giao thông Tải về

Ban hành: 09/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

19

Thông tư 02/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc quy định mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức; Thông tin-Truyền thông Tải về

Ban hành: 08/01/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2018

20

Quyết định 03/2019/-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về

Ban hành: 16/09/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Vui lòng đợi