Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.881 kết quả chứa từ khóa: 01/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị quyết 01/NQ-CP 2022 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT - XH và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 08/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2022
02

Nghị quyết 01/NQ-CP giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2021
03

Nghị quyết 01/NQ-CP 2020 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
04

Nghị quyết 01/NQ-CP 2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2019
05

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2018
06

Nghị quyết 01/NQ-CP 2017 giải pháp chỉ đạo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 01/01/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2017
07

Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 2016

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
08

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/01/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
09

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 02/01/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2014
10

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 07/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
11

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 03/01/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/01/2012
12

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2010

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
13

Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 09/01/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2009
14

Thông tư 48/2014/TT-BTC gia hạn nộp tiền sử dụng đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về
Ban hành: 22/04/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2014
15

Quyết định 28/QĐ-BXD 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/02/2022
16

Quyết định 148/QĐ-BTNMT 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2022
17

Quyết định 123/QĐ-BGTVT 2022 Chương trình hành động của BGTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 08/01/2022

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2022
18

Quyết định 19/QĐ-UBDT 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
Ban hành: 17/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/03/2022
19

Quyết định 150/QĐ-BYT 2022 Kế hoạch hành động của Bộ Y tế về giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe; Chính sách Tải về
Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2022
20

Quyết định 164/QĐ-BGTVT BGTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP 2021

Lĩnh vực: Chính sách; Thương mại-Quảng cáo Tải về
Ban hành: 20/01/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/01/2021
Vui lòng đợi