Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

149.231 kết quả.
  Yêu cầu bổ sung văn bản
  01

  Quyết định 275/QĐ-TTg cơ chế tài chính đặc thù của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
  Ban hành: 26/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  02

  Nghị quyết 21/NQ-CP về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  Ban hành: 26/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  03

  Công văn 165/UBDT-CSDT kế hoạch triển khai kết luận 92-KL/TW

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  04

  Công văn 171/UBDT-KHTC tham gia ý kiến Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thuỷ nội địa

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  05

  Công văn 172/UBDT-KHTC đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết 2021

  Lĩnh vực: Chính sách Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  06

  Công văn 174/UBDT-TCCB lập hồ sơ tinh giản biên chế 2021 theo Nghị định 143/2020

  Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  07

  Quyết định 670/QĐ-UBND thủ tục hành chính mới/bãi bỏ lĩnh vực Báo chí tỉnh Thanh Hóa

  Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  08

  Quyết định 148/QĐ-BNV phê duyệt Điều lệ sửa đổi bổ sung Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam

  Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  09

  Thông báo 31/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19

  Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  10

  Công văn 231/TTg-NN chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Long An

  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  11

  Công văn 992/BCT-TTTN 2021 điều hành kinh doanh xăng dầu

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  12

  Công văn 823/BTNMT-TCMT đánh giá thực hiện Đề án ngăn ngừa sinh vật ngoại lai xâm hại

  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  13

  Công văn 170/UBDT-KHTC tham gia ý kiến dự thảo Quy hoạch mạng lưới đường bộ

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  14

  Quyết định 255/QĐ-TTg Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  15

  Quyết định 03/2021/QĐ-UBND Cần Thơ phân cấp liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản

  Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 26/02/2021
  16

  Quyết định 259/QĐ-TTg phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam

  Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
  Ban hành: 25/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  17

  Quyết định 235/QĐ-TTg bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội XV và HĐND (đợt 1)

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 24/02/2021
  18

  Công văn 1485/BGTVT-VT thống nhất niêm yết giá vé theo Thông tư 02/2021/TT-BGTVT

  Lĩnh vực: Giao thông Tải về
  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  19

  Công văn 974/BKHĐT-KTĐN tiếp nhận nguồn tài chính quốc tế để đầu tư an sinh xã hội, phát triển kinh tế

  Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Chính sách Tải về
  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  20

  Thông báo 40/TB-VP về cuộc họp Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương ngày 23/02/2021

  Lĩnh vực: Hành chính Tải về
  Ban hành: 24/02/2021
  Áp dụng: Đã biết
  Hiệu lực: Đã biết
  Cập nhật: 25/02/2021
  Vui lòng đợi