Tra cứu văn bản

2 kết quả chứa từ khóa: 826/Q%u0110-BTP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 826/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Quyết định 826/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2013

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về