Tra cứu văn bản

1.639 kết quả chứa từ khóa: 802/QĐ-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 802/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1640/-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
02

Quyết định 802/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
03

Quyết định 802/-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại xã/thôn/khu/cụm dân cư trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
04

Quyết định 802/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám định bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
05

Quyết định 802/-UBND-HC của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
06

Quyết định 802/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Quyết định 802/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng Tải về
08

Quyết định 802/-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Hành chính Tải về
09

Quyết định 802/2017/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, viên chức và lao động hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định 2819/2015/-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
10

Quyết định 1540/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị theo Quyết định 20/2020/-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Quyết định 1486/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định 977/-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Lĩnh vực: Giao thông, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 1478/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các công trình đường ngang theo Quyết định 994/-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
13

Quyết định 1378/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
14

Quyết định 1351/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Giao thông Vận tải chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
15

Quyết định 1336/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
16

Quyết định 1328/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường hai đầu cầu, Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng, Giao thông Tải về
17

Quyết định 1255/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ I trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
18

Quyết định 1246/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về
19

Quyết định 1251/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển nguyên trạng một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam về trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Giao thông Tải về
20

Quyết định 1245/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường cao tốc Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Giao thông Tải về