Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 802/Q%u0110-BGTVT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 802/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế công tác văn thư, sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số của Bộ Giao thông Vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1640/QĐ-BGTVT ngày 06/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về