Tra cứu văn bản

1.102 kết quả chứa từ khóa: 737/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 737/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 737/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Quyết định 737/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Quyết định 737/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Quyết định 737/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
06

Quyết định 737/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm Tải về
07

Quyết định 737/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục và điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh nguồn vốn một số gói thầu của dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
08

Quyết định 737/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Quốc gia đặc biệt chùa Dâu và hệ thống Tứ pháp, Thành cổ Luy Lâu, huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 737/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1206/-BTC ngày 26/07/2018 và thay thế một số nội dung của Công văn 4890/BTC-KHTC ngày 27/04/2018 của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
10

Quyết định 737/-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
11

Quyết định 737/-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ Kỹ thuật hỗ trợ điều trị vết thương bằng máy PlasmaMed

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Quyết định 737/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Quyết định 737/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án Phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về
14

Quyết định 1816/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 1557/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 1514/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 2118/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 1944/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 1925/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 1855/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Kiểm soát truy cập mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về