Tra cứu văn bản

71 kết quả chứa từ khóa: 7348/BTC-HCSN
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 1602/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Khoa học-Công nghệ Tải về
22

Công văn 18238/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
23

Công văn 1729/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện các nhiệm vụ Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 52-CT/TW

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
24

Công văn 355/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Công văn 18649/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
26

Công văn 18237/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính, giám sát chỉ tiêu, tổng hợp, quyết toán kinh phí thực hiện Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
27

Công văn 9795/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 - 2015 và kinh phí đã tạm ứng cho các Chương trình mục tiêu 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
28

Công văn 9176/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc phổ biến một số nội dung thực hiện đấu thầu mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
29

Công văn 3667/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2016 theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
30

Công văn 1931/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, Hành chính Tải về
31

Công văn 4830/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc ban hành định mức chi phí đào tạo nghề cho người khuyết tật

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
32

Công văn 18306/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014-2015

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
33

Công văn 11492/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh do vi rút Ebola

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
34

Công văn 8231/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
35

Công văn 6500/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hạch toán nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
36

Công văn 6841/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc trích, nộp kinh phí công đoàn trên khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
37

Công văn 1669/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
38

Công văn 15441/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
39

Công văn 12067/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc điều hành chi ngân sách Nhà nước năm 2013

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
40

Công văn 9848/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo từ năm học 2013 - 2014

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về