Tra cứu văn bản

63 kết quả chứa từ khóa: 72/TANDTC-PC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 164/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết 08 tháng thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Hành chính, Dân sự Tải về
02

Công văn 72/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn bổ sung việc triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
03

Công văn 72/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc thống nhất áp dụng quy định về án phí trong vụ án ly hôn

Lĩnh vực: Hôn nhân gia đình, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
04

Công văn 57/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành Pháp lệnh 02/2012/UBTVQH13 và Mục 2 Chương IX của Bộ luật Tố tụng dân sự

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Công văn 206/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong công tác xét xử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
06

Công văn 159/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
07

Công văn 94/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc gửi đề xuất bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật là nguồn để phát triển thành án lệ

Lĩnh vực: Tòa án Tải về
08

Công văn 235/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về một số biểu mẫu về quyết định công nhận, không công nhận kết quả hòa giải thành, đối thoại thành

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Công văn 140/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về báo cáo tình hình thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Công văn 101/TANDTC-PC của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 02/2019/NQ-HĐTP

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Công văn 156/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Công văn 135/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Công văn 136/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tăng cường hơn nữa công tác phát triển, áp dụng án lệ trong Tòa án nhân dân

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Công văn 02/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Công văn 117/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành mẫu Quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Công văn 25/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc rà soát quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và sơ kết thực tiễn thi hành Nghị định 102/2017/NĐ-CP

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
17

Công văn 58/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc xác định thời hạn chấp hành hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
18

Công văn 48/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội phạm về ma túy

Lĩnh vực: Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
19

Công văn 30/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Công văn 17/TANDTC-PC của Toà án nhân dân tối cao về việc tổng kết thực tiễn thi hành quy định của Bộ luật Hình sự về các tội xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về