Tra cứu văn bản

2.135 kết quả chứa từ khóa: 674/QĐ-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 674/-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của trụ sở hệ thống Kho bạc Nhà nước, Thuế, Hải quan

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
02

Quyết định 674/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
03

Quyết định 674/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận hoạt động của tổ chức ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) tại Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
04

Quyết định 674/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 674/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Trung tâm Lao động ngoài nước năm 2021

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
06

Quyết định 674/-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
07

Quyết định 674/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 674/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
09

Quyết định 674/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Thông tin địa lý

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
10

Quyết định 674/-CTN của Chủ tịch nước về việc cho trở lại quốc tịch Việt Nam

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
11

Quyết định 674/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở thuộc dự án điều tra cơ bản cấp bộ, năm 2015

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Quyết định 674/-HĐPHPBGDPL của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 674/-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Đề án khung sản phẩm quốc gia "Sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn"

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
14

Quyết định 674/-BNV của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính, từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp 2011 - 2012

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 2301/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
16

Quyết định 2236/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
17

Quyết định 2152/-BTC của Bộ Tài chính về việc giao nhiệm vụ và điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Quyết định 2020/-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
19
20

Quyết định 1959/-BTC của Bộ Tài chính về ngày Chuyển đổi số của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về