Tra cứu văn bản

1.417 kết quả chứa từ khóa: 63/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 63/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Nghị định 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Nghị định 63/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
04

Nghị định 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Vi phạm hành chính, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
05

Nghị định 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
06

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
08

Nghị định 63/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
09

Nghị định 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
10

Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
11

Nghị định 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Nghị định 63/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Nghị định 63/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
14

Nghị định 63-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ lợi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Nghị định 63-CP của Chính phủ về việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
16

Nghị định 63/CP của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp

Lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ Tải về
17

Nghị định 63/CP của Chính phủ về việc chia huyện Vĩnh Lạc, Thanh Hoà thuộc Vĩnh Phú

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Nghị định 63/2009/NĐ-CP của Chính phủ bãi bỏ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01/04/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Nghị định 63/2008/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về