Tra cứu văn bản

34 kết quả chứa từ khóa: 62/2018/QH14
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
22

Nghị quyết 73/2018/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
23

Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
24

Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
25

Nghị quyết 64/2018/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
26

Nghị quyết 63/2018/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
27

Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
28

Nghị quyết 61/2018/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
29

Nghị quyết 59/2018/QH14 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
30

Nghị quyết 57/2018/QH14 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
31

Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
32

Nghị quyết 69/2018/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Quyết định 62/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định về hình thức và mức hỗ trợ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
34

Nghị quyết 62/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Điều 1 Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về