Tra cứu văn bản

1.100 kết quả chứa từ khóa: 619/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 619/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng thử nghiệm - Phòng thử nghiệm truyền dẫn quang (VILAS 285) thuộc Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam VINA-OFC

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 619/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bãi bỏ; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện các thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
03

Quyết định 619/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng, Hành chính Tải về
04

Quyết định 619/-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021-2030

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
05

Quyết định 619/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm định giá thiết bị của Dự án thành phần 4 thuộc Dự án "Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
06

Quyết định 619/-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức quản lý dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu năm 2022 thuộc Công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất

Lĩnh vực: Xây dựng, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
07

Quyết định 619/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thi hành năm 2021

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
08

Quyết định 619/-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong Ngành Kiểm sát nhân dân

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
09

Quyết định 619/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Công Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
10

Quyết định 619/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 619/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
12

Quyết định 619/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định Phòng đo kiểm

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
13

Quyết định 619/-QLD của Cục Quản lý Dược về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
14

Quyết định 619/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 1816/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 1557/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 1514/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chuyển chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhân sự của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 2118/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kinh tế số và Xã hội số

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 1944/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra năm 2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 1925/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số quốc gia

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về