Tra cứu văn bản

1.420 kết quả chứa từ khóa: 60/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 60/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Nghị định 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
03

Nghị định 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Lĩnh vực: An ninh trật tự, Hình sự Tải về
04

Nghị định 60/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
05

Nghị định 60/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính Tải về
06

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 60/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
08

Nghị định 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
09

Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
10

Nghị định 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
12

Nghị định 60/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
13

Nghị định 60/CP của Chính phủ quy định về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Nghị định 60/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế trại giam

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
15

Nghị định 60/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Giao thông Tải về
16

Nghị định 60/CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Tải về
17

Nghị định 60-CP của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
18

Nghị định 60/2010/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Lĩnh vực: Chính sách, Vi phạm hành chính Tải về
19

Nghị định 60/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Nghị định 60/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về