Tra cứu văn bản

1.436 kết quả chứa từ khóa: 59/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
1401

Nghị quyết của Chính phủ vè một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000.

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1403

Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Chính sách Tải về
1404

Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp do Chính phủ ban hành

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
1405

Nghị quyết 07/2000/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng và phát triển công nghệ phần mềm giai đoạn 2000-2005

Lĩnh vực: Đầu tư, Khoa học-Công nghệ Tải về
1408

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2001

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1409

Nghị quyết 19/2000/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2000

1410

Nghị quyết 16/2000/NQ-CP của Chính phủ về việc tính giảm biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
1411

Nghị quyết 15/2000/NQ-CP của Chính phủ về một số chủ trương và giải pháp tiếp tục khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định đời sống nhân dân, xử lý kịp thời những vấn đề mới nẩy sinh nhằm đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vứng về KT-XH vùng đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1412

Nghị quyết 08/1999/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1999

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
1413

Nghị quyết 04/1999/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 1999

1414

Nghị quyết 03/1999/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 1999

1415

Nghị quyết 08/2000/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2000

1417

Nghị quyết 13/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1998

Lĩnh vực: Chính sách, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
1419

Nghị quyết 09/1998/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới

Lĩnh vực: An ninh trật tự Tải về
1420

Nghị quyết 07/1998/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 1998