Tra cứu văn bản

1.432 kết quả chứa từ khóa: 59/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị định 59/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2004 - 2009

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
22

Nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải rắn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
23

Nghị định 59/2005/NĐ-CP của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
24

Nghị định 59/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và chia các huyện Phong Châu và Tam Thanh, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
25

Nghị định 59/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người có công với cách mạng đã chết trước ngày 1/1/1995

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
26

Nghị định 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Hành chính, Hình sự Tải về
27

Nghị định 59/1998/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
28

Nghị định 59/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và thay thế một số giấy phép bằng phương thức quản lý khác

29

Nghị định 59/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc chia huyện Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh thành hai huyện Hải Hà và huyện Đầm Hà

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
30

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Ngoại giao Tải về
31

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và Thành phố Hải Phòng tại khu vực Nông trường Quý Cao do lịch sử để lại

Lĩnh vực: Địa giới hành chính Tải về
32

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
33

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
34

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
35

Nghị quyết 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân khóa X

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
36

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2016

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
37

Nghị quyết 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
38

Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển Thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Lĩnh vực: Xây dựng, Chính sách Tải về
39

Nghị quyết 59/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Doanh nghiệp, Chính sách Tải về
40

Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về