Tra cứu văn bản

1.436 kết quả chứa từ khóa: 59/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 59/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
02

Nghị định 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
03

Nghị định 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
04

Nghị định 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
05

Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu Tải về
06

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 59/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Nghị định 59/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, An ninh quốc gia Tải về
09

Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
10

Nghị định 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
11

Nghị định 59/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
12

Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
13

Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc chia huyện Điện Biên thuộc tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
14

Nghị định 59-CP của Chính phủ về việc sát nhập thôn Đông Thôn, xã Yên Lâm vào xã Yên Thái, thành lập huyện Yên Khánh, đổi tên huyện Tam Điệp thành huyện Yên Mô thuộc tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Nghị định 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp Tải về
16

Nghị định 59/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ hưu, hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách Tải về
17

Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Doanh nghiệp Tải về
18

Nghị định 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Cơ cấu tổ chức Tải về
19

Nghị định 59/2008/NĐ-CP của Chính phủ về Giấy chứng minh Công an nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
20

Nghị định 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về