Tra cứu văn bản

37 kết quả chứa từ khóa: 59/2018/QH14
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Nghị quyết 59/2018/QH14 của Quốc hội về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
22

Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
23

Nghị quyết 73/2018/QH14 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
24

Nghị quyết 72/2018/QH14 của Quốc hội về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
25

Nghị quyết 70/2018/QH14 của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
26

Nghị quyết 64/2018/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
27

Nghị quyết 63/2018/QH14 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
28

Nghị quyết 60/2018/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật và quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
29

Nghị quyết 61/2018/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, Cơ cấu tổ chức Tải về
30

Nghị quyết 57/2018/QH14 của Quốc hội về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
31

Nghị quyết 71/2018/QH14 của Quốc hội về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
32

Nghị quyết 69/2018/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
33

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
34

Nghị quyết 62/2018/QH14 của Quốc hội về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
35

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
36

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
37

Quyết định 59/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về