Tra cứu văn bản

1.420 kết quả chứa từ khóa: 58/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 58/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Nghị định 58/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
03

Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
04

Nghị định 58/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
05

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
06

Nghị định 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
07

Nghị định 58/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
08

Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, An ninh quốc gia, Thương mại-Quảng cáo, Dân sự, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Nghị định 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Vi phạm hành chính, Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
10

Nghị định 58/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Nghị định 58/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
12

Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Lĩnh vực: Chứng khoán Tải về
13

Nghị định 58/2011/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính Tải về
14

Nghị định 58/CP của Chính phủ về việc thành lập và điều chỉnh địa giới thị trấn thuộc các huyện Quế Võ, Lục Ngạn, tỉnh Hà Bắc

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
15

Nghị định 58/CP của Chính phủ về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Nghị định 58/CP của Chính phủ về việc trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
17

Nghị định 58-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
18

Nghị định 58/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Lĩnh vực: Chính sách, An ninh quốc gia, Dân sự Tải về
19

Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về