Tra cứu văn bản

4.055 kết quả chứa từ khóa: 55/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 122/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ hoạt động bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xuất nhập khẩu Tải về
42

Thông tư 61/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
43

Thông tư 134/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
44

Thông tư 130/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
45

Thông tư 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chứng khoán Tải về
46

Thông tư 125/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
47
48

Thông tư 113/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Xây dựng Tải về
49

Thông tư 103/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
50

Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
51

Thông tư 121/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
52
53

Thông tư 119/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
54

Thông tư 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
55

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
56

Thông tư 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
57

Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
58

Thông tư 107/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
59

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán Tải về
60

Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về