Tra cứu văn bản

612 kết quả chứa từ khóa: 5088/QĐ-BVHTTDL
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 5088/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Quyết định 1975/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
03

Quyết định 1746/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
04

Quyết định 830/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thư viện

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
05

Quyết định 261/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
06

Quyết định 799/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Di sản văn hóa

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07
08

Quyết định 3684/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Quyết định 3815/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
10

Quyết định 3835/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Quyết định 3819/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành "Kế hoạch phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030"

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 3853/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án "Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2022-2026"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
13

Quyết định 1278/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
14

Quyết định 2974/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đính chính Thông tư 10/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
15

Quyết định 2828/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển lãm ảnh của Belarus tại Thư viện quốc gia Việt Nam

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
16

Quyết định 787/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
17

Quyết định 2199/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
18

Quyết định 1988/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo giải pháp tăng cường tổ chức thi hành pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
19

Quyết định 1810/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ sung Danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
20

Quyết định 1785/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Hành chính, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về