Tra cứu văn bản

1.137 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
1081

Thông tư 48/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
1082

Thông tư 27/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ cố định và lưu động mặt đất (30-30000 MHz)"

Lĩnh vực: Lĩnh vực khác, Thông tin-Truyền thông Tải về
1083

Thông tư 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1084

Thông tư 12/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
1085

Thông tư 26/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1086

Thông tư 11/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc công bố sự phù hợp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1087

Thông tư 10/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1088

Thông tư 09/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về kiểm định và công bố sự phù hợp đối với công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1089

Thông tư 08/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1090

Thông tư 23/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1091

Thông tư 03/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Thông tin-Truyền thông Tải về
1092

Thông tư 02/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Chính sách, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
1093

Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
1094

Thông tư 20/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1095

Thông tư 17/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Quy định chi tiết thi hành Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1096

Thông tư 13/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
1097

Thông tư 07/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1098

Thông tư 05/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

1099

Thông tư 06/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
1100

Thông tư 05/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về