Tra cứu văn bản

1.170 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
42

Thông tư 21/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
43

Thông tư 18/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
44

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Thông tư 48/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
46

Thông tư 08/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BTTTT ngày 28/06/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
47

Thông tư 14/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
48

Thông tư 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
49

Thông tư 48/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm

Lĩnh vực: Công nghiệp Tải về
50

Thông tư 16/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
51

Thông tư 07/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về mã bưu chính quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
52

Thông tư 13/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
53

Thông tư 09/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
54

Thông tư 12/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
55

Thông tư 10/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
56

Thông tư 11/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
57

Thông tư 15/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
58

Thông tư 05/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
59

Thông tư 06/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
60

Thông tư 03/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về