Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

Danh mục
1.126 kết quả chứa từ khóa: 48/2017/TT-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Thông tư 38/2017/TT-BTTTT chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
Ban hành: 13/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2017
22

Thông tư 37/2017/TT-BTTTT quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2017
23

Thông tư 36/2017/TT-BTTTT cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2017
24

Thông tư 25/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
25

Thông tư 24/2017/TT-BTTTT quy chuẩn thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
26

Thông tư 26/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn tương thích điện từ với thiết bị DECT

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 17/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/10/2017
27

Thông tư 35/2017/TT-BTTTT về chuyển mạng giữ nguyên số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
28

Thông tư 34/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn mức âm lượng chương trình truyền hình

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
29

Thông tư 33/2017/TT-BTTTT Quy chuẩn quốc gia về thiết bị vi ba số điểm - điểm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 22/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2017
30

Thông tư 31/2017/TT-BTTTT về giám sát an toàn hệ thống thông tin

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 15/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
31

Thông tư 21/2017/TT-BTTTT về cung cấp sử dụng số liệu viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
32

Thông tư 29/2017/TT-BTTTT về quy chuẩn thiết bị trạm mặt đất di động băng tần Ku

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 07/11/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2017
33

Thông tư 19/2017/TT-BTTTT bảo vệ bí mật Nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
34

Thông tư 27/2017/TT-BTTTT an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu cơ quan Đảng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 20/10/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/10/2017
35

Thông tư 23/2017/TT-BTTTT cước bưu chính với cơ quan Nhà nước ở địa phương

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2017
36

Thông tư 22/2017/TT-BTTTT cước giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích

Lĩnh vực: Hành chính; Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 29/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2017
37

Thông tư 20/2017/TT-BTTTT quy định ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 12/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
38

Thông tư 18/2017/TT-BTTTT quy chuẩn thiết bị vô tuyến truyền dữ liệu băng rộng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 11/09/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2017
39

Thông tư 11/2017/TT-BTTTT sửa quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
40

Thông tư 10/2017/TT-BTTTT về tem bưu chính kỷ niệm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
Ban hành: 23/06/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/07/2017
Vui lòng đợi