Tra cứu Văn bản Pháp Luật - Tìm kiếm Văn bản Luật miễn phí

5.494 kết quả chứa từ khóa: 43/2014/NĐ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 43/2014/-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 15/05/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

02

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/-CP và Nghị định 44/2014/-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 27/01/2015

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2015

03

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/-CP và Nghị định 44/2014/-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 12/09/2019

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

04

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai, Nghị định 43/2014/-CP ngày 15/05/2014 và Nghị định 01/2017/-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 05/10/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2017

05

Quyết định 16/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều, khoản của Luật Đất đai và Nghị định 43/2014/-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 17/09/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2017

06

Nghị định 48/2020/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 15/04/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

07

Nghị định 25/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về

Ban hành: 28/02/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2020

08

Nghị định 91/2019/-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 19/11/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2019

09

Nghị định 62/2019/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 35/2015/-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về

Ban hành: 11/07/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

10

Nghị định 13/2019/-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ; Doanh nghiệp Tải về

Ban hành: 01/02/2019

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

11

Nghị định 136/2018/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Đầu tư; Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 05/10/2018

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

12

Nghị định 123/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng; Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 14/11/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

13

Nghị định 53/2017/-CP của Chính phủ về việc quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Xây dựng Tải về

Ban hành: 08/05/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2017

14

Nghị định 01/2017/-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 06/01/2017

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

15

Nghị định 38/2016/-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về

Ban hành: 15/05/2016

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2016

16

Nghị định 102/2014/-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Vi phạm hành chính Tải về

Ban hành: 10/11/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2014

17

Nghị định 47/2014/-CP của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở; Chính sách Tải về

Ban hành: 15/05/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2014

18

Quyết định 43/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về

Ban hành: 22/12/2014

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2020

19

Nghị định 89/2020/-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức; Bảo hiểm Tải về

Ban hành: 04/08/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

20

Nghị định 87/2020/-CP của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về

Ban hành: 28/07/2020

Áp dụng: Đã biết

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2020

Vui lòng đợi