Tra cứu văn bản

124 kết quả chứa từ khóa: 4173/VPCP-KSTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Công văn 6209/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
42

Công văn 5480/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
43

Công văn 8879/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
44

Công văn 4287/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về Đề án Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng một số nền tảng dùng chung phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu cho Chính phủ điện tử

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
45

Công văn 3402/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
46

Công văn 2995/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định 45/2020/NĐ-CP

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
47

Công văn 4622/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
48

Công văn 1605/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
49

Công văn 2130/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
50

Công văn 11757/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
51

Công văn 2552/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông, COVID-19 Tải về
52

Công văn 499/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
53

Công văn 1471/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện một số nhiệm vụ vận hành Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
54

Công văn 9810/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
55

Công văn 937/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
56

Công văn 10952/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
57

Công văn 8363/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
58

Công văn 9321/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện dự thảo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
59

Công văn 10028/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
60

Công văn 7980/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về