Tra cứu văn bản

124 kết quả chứa từ khóa: 4173/VPCP-KSTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
21

Công văn 3925/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
22

Công văn 7363/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
23

Công văn 763/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về xử lý kiến nghị trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
24

Công văn 3252/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến thủ tục đất đai và tạo lập tài khoản công dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
25

Công văn 8899/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Lĩnh vực: Hành chính, COVID-19 Tải về
26

Công văn 5438/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
27

Công văn 4030/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
28

Công văn 3704/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo 334/BC-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
29

Công văn 3413/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
30

Công văn 5056/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, COVID-19 Tải về
31

Công văn 2844/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất xây dựng Chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
32

Công văn 2350/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
33

Công văn 4013/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thực hiện nhiệm vụ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
34

Công văn 3516/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Hành chính Tải về
35

Công văn 9568/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
36

Công văn 65/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2021

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
37

Công văn 10362/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
38

Công văn 807/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, COVID-19 Tải về
39

Công văn 9854/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng

Lĩnh vực: Xây dựng Tải về
40

Công văn 11010/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về