Tra cứu văn bản

124 kết quả chứa từ khóa: 4173/VPCP-KSTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 4173/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
02

Công văn 4660/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Quyết định 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
03

Công văn 1393/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
04

Công văn 220/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về Dân cư

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
05

Công văn 7213/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước ưu tiên triển khai

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Công văn 6936/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hành chính Tải về
07

Công văn 8836/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
08

Công văn 8400/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc bảo trì, tối ưu kênh truyền các hệ thống Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ quản lý

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Công văn 3831/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về kết quả rà soát triển khai định danh và xác thực điện tử

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Công văn 3630/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai Đề án 06

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Công văn 6852/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
12

Công văn 7418/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
13

Công văn 761/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Công văn 3381/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Công văn 9318/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Công văn 9263/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về xử lý các quy định gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa

Lĩnh vực: Hành chính, Thương mại-Quảng cáo Tải về
17

Công văn 2319/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn sử dụng bộ nhận diện thương hiệu

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
18

Công văn 4061/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc cung cấp thông tin, dữ liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Chính sách, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Công văn 1556/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị tại Báo cáo 09/BC-BTP ngày 17/01/2022 của Bộ Tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Công văn 4011/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về