Tra cứu văn bản

8 kết quả chứa từ khóa: 412/CT-KTNN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Chỉ thị 412/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc quản lý, lãnh đạo đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
02

Công văn 412/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn điện tử

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
03

Chỉ thị 1369/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Kế toán-Kiểm toán, COVID-19 Tải về
04

Chỉ thị 134/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
05

Chỉ thị 735/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Kiểm toán Nhà nước

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Chỉ thị 1034/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc chấn chỉnh hoạt động kiểm toán tránh chồng chéo, trùng lắp

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
07

Chỉ thị 1618/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ và nâng cao chất lượng kiểm toán

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
08

Chỉ thị 13/CT-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức đón Tết Canh Dần

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về