Tra cứu văn bản

11 kết quả chứa từ khóa: 3812/BGTVT-KH%u0110T
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Kế hoạch 896/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2022”

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
02

Kế hoạch 13979/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021-2030 ngành Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách Tải về
03

Kế hoạch 11595/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “ngành giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, COVID-19 Tải về
04

Kế hoạch 13026/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về phát động phong trào thi đua năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Kế hoạch 8850/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phối hợp, hỗ trợ tối đa về vận tải và tổ chức giao thông cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Lĩnh vực: Giao thông, COVID-19 Tải về
06

Kế hoạch 10589/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Lĩnh vực: Chính sách, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
07

Kế hoạch 5702/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Kết luận 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị và Quyết định 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
08

Kế hoạch 6686/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Lĩnh vực: Giao thông, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
09

Kế hoạch 4976/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
10

Kế hoạch 3694/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thực hiện Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

Lĩnh vực: Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí Tải về
11

Công văn 3812/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư mở rộng Quốc lộ 4B đoạn nối tỉnh Lạng Sơn với tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông Tải về