Tra cứu văn bản

308 kết quả chứa từ khóa: 3796/BYT-TB-CT
Yêu cầu bổ sung văn bản
61

Công văn 7278/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc phối hợp đảm bảo các điều kiện vận chuyển, cung ứng trang thiết bị y tế và Oxy y tế phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
62

Công văn 7033/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc rà soát năng lực và đôn đốc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
63

Công văn 6976/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
64

Công văn 854/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
65

Công văn 1672/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện quy định kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
66

Công văn 5650/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc nhập khẩu sinh phẩm chẩn đoán/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 phục vụ phòng chống dịch Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
67

Công văn 913/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
68

Công văn 10667/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường sản xuất, cung ứng Oxy y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
69

Công văn 401/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về tăng cường báo cáo nhu cầu sử dụng trên phần mềm oxy y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
70

Công văn 7878/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 9)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
71

Công văn 9212/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc báo cáo chất lượng, hiệu quả của trang thiết bị y tế/sinh phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
72

Công văn 8715/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
73

Công văn 6619/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đôn đốc công tác sản xuất, cung ứng trang thiết bị bảo hộ cá nhân - PPE và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
74

Công văn 6547/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc đảm bảo sản xuất, kinh doanh và rà soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
75

Công văn 7829/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 8)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
76

Công văn 7559/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc thực hiện đề án Tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
77

Công văn 5776/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc tăng cường đảm bảo công tác sản xuất, cung ứng PPE và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ phòng chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
78

Công văn 5821/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về việc rà soát, có phương án đảm bảo nguồn cung ứng và sử dụng Oxy y tế cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
79

Công văn 5787/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 5)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
80

Công văn 5583/BYT-TB-CT của Bộ Y tế về Danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu kèm thông tin hiệu năng và khả năng cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 4)

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thực phẩm-Dược phẩm, COVID-19 Tải về