Tra cứu văn bản

1.492 kết quả chứa từ khóa: 3552/QĐ-BKHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3552/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
02

Quyết định 3552/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng thành tích trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới" Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
03

Quyết định 3552/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 01 ngày làm việc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông Vận tải

Lĩnh vực: Hành chính, Giao thông Tải về
04

Quyết định 3552/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
05

Quyết định 1668/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
06

Quyết định 1564/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
07

Quyết định 1456/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai Khoản 3 Điều 26 Nghị định 109/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Khoa học-Công nghệ Tải về
08

Quyết định 1389/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng biểu trưng của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
09

Quyết định 773/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
10

Quyết định 586/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
11

Quyết định 336/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
12

Quyết định 227/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 06/-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2023

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 2083/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
14

Quyết định 2012/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
15

Quyết định 1864/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
16

Quyết định 168/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 "Tìm kiếm và chuyển giao công nghệ nước ngoài đến năm 2030"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
17

Quyết định 1915/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
18

Quyết định 1919/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Hành chính Tải về
19

Quyết định 1537/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành "Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường"

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
20

Quyết định 1532/-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về