Tra cứu văn bản

4.146 kết quả chứa từ khóa: 33/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
61

Thông tư 101/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
62

Thông tư 121/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Thông tin-Truyền thông Tải về
63
64

Thông tư 55/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 07 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
65

Thông tư 119/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự án ngân sách Nhà nước năm 2019

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
66

Thông tư 100/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 7 Thông tư 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
67

Thông tư 99/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán Nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
68

Thông tư 118/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp phép khai thác, hoạt động thủy sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
69

Thông tư 109/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán Tải về
70

Thông tư 107/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các Cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
71

Thông tư 112/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 174/2015/TT-BTC ngày 10/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Kế toán-Kiểm toán Tải về
72

Thông tư 106/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
73

Thông tư 111/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Chính phủ tại thị trường trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
74

Thông tư 108/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán Tải về
75

Thông tư 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
76

Thông tư 97/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
77

Thông tư 88/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
78

Thông tư 47/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
79

Thông tư 96/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
80

Thông tư 33/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về