Tra cứu văn bản

411 kết quả chứa từ khóa: 3105/QĐ-BHXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 3105/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
02

Quyết định 3105/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Tuyến đường giao thông từ bản Giàng xã Trí Nang đi thôn Bang, Giáng, Tỉu, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh nối với Quốc lộ 15

Lĩnh vực: Xây dựng, Giao thông Tải về
03

Quyết định 3105/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách từ nguồn vốn ủy thác địa phương tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
04

Quyết định 3105/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Đề án Thiết lập và phát triển Tủ sách Huế

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
05

Quyết định 1318/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
06

Quyết định 1069/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán thu, chi năm 2023

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
07

Quyết định 538/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Hành chính, Bảo hiểm Tải về
08
09

Quyết định 345/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công khai tài sản công năm 2022

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Bảo hiểm Tải về
10

Quyết định 299/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2023

Lĩnh vực: Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
11
12

Quyết định 3511/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công theo Quyết định 422/-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
13
14

Quyết định 2355/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
15

Quyết định 1119/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng trực thuộc Vụ Tài chính - Kế toán

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về
16
17
18

Quyết định 1392/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
19
20

Quyết định 178/-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo nghiệp vụ bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Bảo hiểm Tải về