Tra cứu văn bản

1.482 kết quả chứa từ khóa: 29/NQ-CP
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Nghị định 29/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 12/2021/UBTVQH15 ngày 30/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Chính sách, COVID-19 Tải về
02

Nghị định 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng Tải về
03

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc cho phép phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Nghị định 29/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
05

Nghị định 29/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
06

Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
07

Nghị định 29/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông, Hàng hải Tải về
08

Nghị định 29/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 160/2007/NĐ-CP ngày 30/10/2007 quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
09

Nghị định 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Nghị định 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

Lĩnh vực: Dân sự Tải về
11

Nghị định 29/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
12

Nghị định 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
13

Nghị định 29/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Nghị định 29/CP của Chính phủ về chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự

15

Nghị định 29/CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Lĩnh vực: Đầu tư Tải về
16

Nghị định 29-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về
17

Nghị định 29-CP của Chính phủ về những biện pháp khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước

18

Nghị định 29/2010/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
19

Nghị định 29/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và mua, bán tàu biển

Lĩnh vực: Hàng hải, Thương mại-Quảng cáo Tải về
20

Nghị định 29/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu

Lĩnh vực: Đầu tư, Chính sách Tải về