Tra cứu văn bản

25.350 kết quả chứa từ khóa: 29/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước của Quốc hội, số 29/2018/QH14

Lĩnh vực: An ninh quốc gia Tải về
02

Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
03

Thông tư 29/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
04
05

Thông tư 29/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Doanh nghiệp Tải về
06

Thông tư 29/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về thử thuốc trên lâm sàng

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
07

Thông tư 29/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
08

Thông tư 29/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Wushu

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
09

Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Thông tư 29/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực công thương

Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Thông tư 29/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Thông tư 29/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Công nghiệp Tải về
13

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
14

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Điều 5 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định 32/2016/-UBND ngày 20/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Cơ cấu tổ chức Tải về
15

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
16

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
17

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
18

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về quy định việc quản lý, xác định chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
19

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
20

Quyết định 29/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cơ cấu tổ chức Tải về