Tra cứu văn bản

1.453 kết quả chứa từ khóa: 28/2017/TT-BLĐTBXH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
02

Thông tư 28/2022/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng và chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
03

Thông tư 28/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
04

Thông tư 28/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
05

Thông tư 28/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng; mẫu và quy chế quản lý, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, dạy trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
06

Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo

Lĩnh vực: Vi phạm hành chính, Sở hữu trí tuệ, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
07

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
08

Thông tư 37/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
09

Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
10

Thông tư 33/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình, tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
11

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
12

Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
13

Thông tư 29/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
14

Thông tư 28/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Công nghiệp, Thương mại-Quảng cáo Tải về
15

Thông tư 28/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền dẫn vô tuyến cố định và thiết bị phụ trợ"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
17

Thông tư 34/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc công nhận đối với văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài cấp

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
18

Thông tư 38/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Lao động-Tiền lương Tải về
19

Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
20

Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về