Tra cứu văn bản

108 kết quả chứa từ khóa: 2782/BYT-BH
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Công văn 2782/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện trích chuyển dữ liệu điện tử khám bệnh chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Quyết định 2782/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh y học cổ truyển tạm thời để mã hóa thí điểm áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thanh toán bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
03

Công văn 3153/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện Thông tư 36/2021/TT-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
04

Công văn 931/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
05

Công văn 9780/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
06

Công văn 5471/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thay thế Công văn 7086/BYT-BH ngày 26/9/2016

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
07

Công văn 2206/BYT-BH của Bộ Y tế về việc đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư y tế đáp ứng việc khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, Đấu thầu-Cạnh tranh Tải về
08

Công văn 2150/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thông báo hệ số điều chỉnh (k) và góp ý hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
09

Công văn 9262/BYT-BH của Bộ Y tế về hợp đồng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Trạm Y tế lưu động

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
10

Công văn 6407/BYT-BH của Bộ Y tế về việc không giảm trừ chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật năm 2017 theo Nghị quyết 30/NQ-CP và tạm ứng theo quy định

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
11

Công văn 5825/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện mã hoá xét nghiệm COVID-19 theo Công văn 5378/BYT-KHTC

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thông tin-Truyền thông, COVID-19 Tải về
12

Công văn 5403/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thực hiện Quyết định 501/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
13

Công văn 11125/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai Quyết định 5086/QĐ-BYT

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
14

Công văn 6636/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 07/CT-BYT ngày 15/7/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
15

Công văn 4932/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn lưu trữ Bảng kê chi phí khám chữa bệnh ban hành kèm theo Quyết định 6556/QĐ-BYT cùng với hồ sơ khám chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
16

Công văn 6373/BYT-BH của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về
17

Công văn 4735/BYT-BH của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và Kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2021

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
18

Công văn 5863/BYT-BH của Bộ Y tế về việc kiểm tra, rà soát về an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Công văn 5285/BYT-BH của Bộ Y tế về việc báo cáo nhanh tình hình thực hiện khoản 6 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
20

Công văn 3100/BYT-BH của Bộ Y tế về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm, COVID-19 Tải về