Tra cứu văn bản

25.331 kết quả chứa từ khóa: 26/2018/QĐ-UBND
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao của Quốc hội, số 26/2018/QH14

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
02

Nghị định 26/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Lĩnh vực: Công nghiệp, Cơ cấu tổ chức, Doanh nghiệp, Điện lực Tải về
03

Thông tư 26/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
04

Thông tư 26/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
05

Thông tư 26/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Thông tư 26/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 26/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Y tế-Sức khỏe, Cán bộ-Công chức-Viên chức Tải về
08

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề Tải về
09

Thông tư 26/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT ngày 25/06/2014 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
10

Thông tư 26/2018/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
11

Thông tư 26/2018/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện kết nối ray đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia; việc kết nối ray các tuyến đường sắt đô thị

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
12

Thông tư 26/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Y tế-Sức khỏe Tải về
13

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
14

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất mới và thửa đất còn lại sau khi tách thửa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
15

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Đơn giá các dịch vụ trích đo địa chính thửa đất; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Đất đai-Nhà ở Tải về
16

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định 1776/-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
17

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc sửa đổi Khoản 4, Điều 4 Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế ban hành kèm theo Quyết định 42/2016/-UBND ngày 26/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức Tải về
18

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về quy định phạm vi vùng phụ cận và các trường hợp cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đối với công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
19

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 26/2018/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về