Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 2580/Q%u0110-BNN-KHCN
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/09/2015 quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về