Tra cứu văn bản

4.198 kết quả chứa từ khóa: 24/2018/TT-BTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
4161

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4162

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc sửa đổi, bãi bỏ một số điều của các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Sở, ban, ngành tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
4163

Quyết định 24/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Thương mại-Quảng cáo, Điện lực Tải về
4164
4165

Quyết định 24/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính năm 2017

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
4166

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sửa đổi 2:2022 QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
4167

Thông tư 65/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4168

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BTC Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng Tải về
4169

Quyết định 2018/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí Tải về
4170

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

Lĩnh vực: Chính sách, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
4171

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
4172

Thông tư liên tịch 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về việc quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4173

Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4174

Thông tư liên tịch 02/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc phối hợp thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo

Lĩnh vực: Hình sự Tải về
4175

Thông báo 24/TB-BTC của Bộ Tài chính về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp, xử lý lại nhà, đất cho các đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở Tải về
4176
4177

Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Bảo hiểm Tải về
4178

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Lĩnh vực: Hành chính, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
4179
4180

Thông tư liên tịch 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về