Tra cứu văn bản

1.151 kết quả chứa từ khóa: 2342/QĐ-BTTTT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 2342/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Nhà nước

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
02

Quyết định 2342/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, COVID-19 Tải về
03

Quyết định 2342/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn ngân sách Nhà nước

Lĩnh vực: Đầu tư, Tài chính-Ngân hàng Tải về
04

Quyết định 2342/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Hành chính Tải về
05

Quyết định 1758/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tài liệu Yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến của người dân

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
06

Quyết định 1556/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế

Lĩnh vực: Ngoại giao, Cơ cấu tổ chức Tải về
07

Quyết định 1498/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bưu chính

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
08

Quyết định 1499/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Thông tin-Truyền thông Tải về
09

Quyết định 1435/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông gia hạn công nhận Nền tảng số đạt tiêu chí Nền tảng số phục vụ người dân năm 2023 đối với Nền tảng Công cụ tìm kiếm và Trình duyệt Cốc Cốc

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
10

Quyết định 1416/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
11

Quyết định 1346/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực Tần số vô tuyến điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
12

Quyết định 1335/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông và Internet thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
13

Quyết định 1230/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung tiêu chí và quy trình xét duyệt, công nhận, công bố và thu hồi công nhận nền tảng số quốc gia theo Quyết định 186/-BTTTT ngày 11/02/2022

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
14

Quyết định 1080/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định 505/-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
15

Quyết định 1001/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông Tải về
16

Quyết định 885/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
17

Quyết định 879/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành mã định danh điện tử các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
18

Quyết định 738/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố người giám định tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tư pháp-Hộ tịch, Thông tin-Truyền thông Tải về
19

Quyết định 766/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định tổ chức thử nghiệm

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về
20

Quyết định 570/-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2023 triển khai Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về