Tra cứu văn bản

505 kết quả chứa từ khóa: 22/2018/TB-LPQT
Yêu cầu bổ sung văn bản
41

Thông báo 05/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau

Lĩnh vực: Đầu tư, Ngoại giao Tải về
42

Thông báo 09/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư bổ sung lần thứ Nhất đối với Thể lệ chung của Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (First Additional Protocol of General Regulations of the Universal Postal Union)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
43

Thông báo 14/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Procotol to the Universal Postal Convention)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
44

Thông báo 12/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Postal Payment Services Agreement)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
45

Thông báo 10/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư Bổ sung lần thứ Chín đối với Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Ninth Additional Procotol to the Constitution of the Universal Postal Union)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
46

Thông báo 08/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực Thể lệ chung của Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (General Regulations of the Universal Postal Union)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
47

Thông báo 07/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiến chương Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Constitution of the Universal Postal Union)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
48

Thông báo 06/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Minamata về Thủy ngân (Minamata Convention on Mercury)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
49

Thông báo 13/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Nghị định thư cuối cùng Hiệp định các dịch vụ thanh toán qua Bưu chính (Đại hội lần thứ 26 Liên minh Bưu chính Thế giới) (Final Protocol to the Postal Payment Services Agreement)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
50

Thông báo 11/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công ước Liên minh Bưu chính Thế giới 2016 (Đại hội Liên minh Bưu chính Thế giới lần thứ 26) (Universal Postal Covention)

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
51

Thông báo 03/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về "Dự án xây dựng nhà Quốc hội Lào"

Lĩnh vực: Ngoại giao, Xây dựng Tải về
52

Thông báo 02/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và Nghị định thư kèm theo

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
53

Thông báo 01/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức về Hợp tác Kỹ thuật năm 2016

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
54

Thông báo 04/2018/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Đan Mạch về Hợp tác phát triển trong Chương trình hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2017 - 2020

Lĩnh vực: Ngoại giao Tải về
55

Thông báo 22/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định khung về thương mại và đầu tư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Đông U-ru-goay

Lĩnh vực: Ngoại giao, Thương mại-Quảng cáo Tải về
56

Thông báo 22/2015/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Ngoại giao Tải về
57

Thông báo 11/2021/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế (Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure)"

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
58

Thông báo 10/2021/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của "Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Mô-dăm-bích về dẫn độ"

Lĩnh vực: Ngoại giao, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
59

Thông báo 22/2014/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ và nhân dân An-giê-ri

Lĩnh vực: Ngoại giao, An ninh quốc gia Tải về
60

Thông báo 60/2020/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Công hàm trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án Học bổng phát triển nguồn nhân lực trị giá 774.000.000 JPY

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Ngoại giao Tải về