Tra cứu văn bản

1.446 kết quả chứa từ khóa: 22/2017/TT-BNNPTNT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
02

Thông tư 22/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
03

Thông tư 22/2021/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
04

Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
05

Thông tư 22/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thuyền viên tàu cá, tàu công vụ thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
06

Nghị định 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc hòa giải thương mại

Lĩnh vực: Thương mại-Quảng cáo Tải về
07

Thông tư 29/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
08
09

Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
11

Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
12
13

Thông tư 31/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
14

Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
15

Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
16

Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
17

Thông tư 21/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
18
19

Thông tư 25/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
20

Thông tư 26/2017/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng

Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về