Tra cứu văn bản

703 kết quả chứa từ khóa: 216/QĐ-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 216/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ Tải về
02

Quyết định 216/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc phê duyệt 04 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung; 01 quy trình nội bộ bị bãi bỏ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiền lương, việc làm và lao động thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
03

Quyết định 216/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
04

Quyết định 216/-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Chính sách Tải về
05

Quyết định 216/-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
06

Quyết định 216/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Cơ cấu tổ chức, COVID-19 Tải về
07

Quyết định 216-/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Hành chính Tải về
08

Quyết định 216/-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp"

Lĩnh vực: Xây dựng, Điện lực Tải về
09

Quyết định 216/-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định 50/-TTg ngày 11/01/2018 về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4

Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch Tải về
10

Quyết định 216/-UBQGƯPSCTT&TKCN của Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về việc ban hành Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
11

Quyết định 85/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022-2025

Lĩnh vực: Chính sách, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
12

Quyết định 82/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 30/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo Tải về
13

Quyết định 64/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2030

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
14

Quyết định 645/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 5 năm 2021 - 2025

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
15

Quyết định 612/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
16

Quyết định 536/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện một số Dự án, Tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia do Ủy ban Dân tộc quản lý (Dự án 1, Dự án 2, Dự án 4, Dự án 9, Dự án 10)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Chính sách Tải về
17

Quyết định 505/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
18

Quyết định 433/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
19

Quyết định 422/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc điều chỉnh Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 theo Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021"

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
20

Quyết định 425/-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030", mã số CTDT/16-20

Lĩnh vực: Chính sách Tải về