Tra cứu văn bản

3 kết quả chứa từ khóa: 210/Q%u0110-UBDT
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 210/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán chi tiết các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình 135 và chính sách dân tộc năm 2018

Lĩnh vực: Chính sách Tải về
02

Quyết định 210/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Hội đồng Tư vấn tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020, CTDT/16-20 (Hệ thống hóa, phân tích các nghiên cứu về xung đột dân tộc trong khu vực và trên thế giới từ năm 1990 đến nay)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức Tải về
03

Quyết định 210/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt "Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2013"

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông Tải về