Tra cứu văn bản

1 kết quả chứa từ khóa: 21/2018/Q%u0110-TTg
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Quyết định 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về