Tra cứu văn bản

74 kết quả chứa từ khóa: 2009/BYT-KHTC
Yêu cầu bổ sung văn bản
01

Thông tư 23/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức kỹ thuật y học

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
02

Thông tư 22/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
03

Thông tư 20/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2007/QĐ-BYT ngày 10/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa của một số khối lượng máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
04

Thông tư 21/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác tiếp nhận, sàng lọcmáu toàn phần và điều chế các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
05

Thông tư 19/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 3556/2001/QĐ-BYT ngày 17/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình và danh mục thanh tra Dược và Quyết định số 38/2007/QĐ-BYT ngày 25/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy trình sửa đổi, bổ sung quy trình và danh mục thanh tra Dược

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
06

Thông tư 18/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tài nguyên-Môi trường Tải về
07

Thông tư 15/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 2554/2002/QĐ-BYT ngày 04/07/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu sổ sách và mẫu báo cáo thống kê y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính Tải về
08

Thông tư 17/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Khiếu nại-Tố cáo Tải về
09

Thông tư 16/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc tiếp nhận, chăm sóc y tế và thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
10

Thông tư 13/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Thương mại-Quảng cáo Tải về
11

Thông tư 14/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
12

Thông tư 10/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Bảo hiểm Tải về
13

Thông tư 11/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng và số ngày bình quân một đợt điều trị của một số bệnh, nhóm bệnh được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Hành chính, Bảo hiểm Tải về
14

Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Tư pháp-Hộ tịch Tải về
15

Thông tư 07/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Dân số"

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
16

Thông tư 08/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc không kê đơn

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
17

Thông tư 06/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khoẻ sinh sản

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
18

Thông tư 04/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về
19

Thông tư 03/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe, Doanh nghiệp Tải về
20

Thông tư 05/2009/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt"

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe Tải về